image
Winkelwagen


**********************

elke vrijdag tem zondag

van 14u-17u of op afspraak

bedrijvenpark LEDERGEM
LEDERGEMSTRAAT 65 
9041 Oostakker

0475/603522
info@teakwinkel.be


***********************

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
 
GOETHALS HANDLING VOF
SLOTENBLIK 1
9041 GENT
KBO 0892.726.236
0477/503390
info@teakwinkel.be
1. Toepassingsgebied
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die met GOETHALS HANDLING VOF gesloten wordt.
1.2 Een afwijking van (een gedeelte van) deze algemene voorwaarden is slechts geldig indien zij schriftelijk door GOETHALS HANDLING VOF aanvaard is. Dergelijke afwijkingen laten de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor de afwijking uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard is.
2. Aanbod
2.1 GOETHALS HANDLING VOF doet alle redelijke inspanningen om de informatie over de eigenschappen van de producten zo accuraat mogelijk te houden.
2.2 GOETHALS HANDLING VOF verkoopt producten die voornamelijk handgemaakt zijn en worden vervaardigd uit natuurlijke materialen. Daardoor kunnen gelijkaardige producten tegenover elkaar lichte afwijkingen vertonen, onder meer op het vlak van kleur. Dergelijke afwijkingen zijn geen gronden op basis waarvan de niet-conformiteit kan worden ingeroepen.
2.3 Het gebruikte materiaal is ofwel plantageteak of oude herwonnen teak.
3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 De overeenkomst tussen de klant en GOETHALS HANDLING VOF komt tot stand van zodra de klant een bestelling plaatst, en die bestelling wordt aanvaard door GOETHALS HANDLING VOF.
3.2 Bij de bestelling dient een voorschot van 30% betaald te worden, hetzij in contanten, hetzij via overschrijving binnen de zeven dagen. Bij een niet-betaling van het voorschot behoudt GOETHALS HANDLING VOF zich het recht de bestelling te annuleren.
3.3 De klant heeft het recht om de overeenkomst, na de betaling van het voorschot, te beëindigen. In dat geval zal het voorschot worden terugbetaald, verminderd met een forfaitaire onkostenvergoeding van 15% van de waarde van de bestelling.
4. Prijs
4.1 De prijs voor een product wordt bepaald op het ogenblik dat de overeenkomst gesloten wordt. De prijs slaat enkel op het product zoals het woordelijk omschreven wordt. Foto’s of tekeningen zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
4.2 Alle prijzen zijn in euro en inclusief btw. Eventuele andere aangerekende kosten, zoals kosten voor levering, worden apart vermeld.
5. Betaling
5.1 De volledige prijs moet ten laatste betaald zijn op de dag van levering.
5.2 GOETHALS HANDLING VOF behoudt de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle uit de overeenkomst verschuldigde bedragen.
6. Levering
6.1 Elke bestelbon bevat een indicatie van levertermijn. Deze termijn is louter indicatief en kan verlengd worden, inzonderheid omwille van de timing van de fabricage en het maritiem transport. Indien dat zo is, brengt GOETHALS HANDLING VOF de klant daarvan op de hoogte.
6.2 GOETHALS HANDLING VOF is een cash-en-carry onderneming. De bestelde producten zijn ophaalbaar op de zetel van GOETHALS HANDLING VOF. De klant zorgt bijgevolg zelf voor transport van het product. Het risico gaat over op de klant bij de ophaling van het product.
6.3 Mits betaling van een extra kost, kan het product ook geleverd worden bij de klant. Dit geschiedt altijd op het gelijkvloers en is beperkt tot de eerste drempel.
7. Wettelijke garantie
7.1 Indien het geleverde product niet overeenstemt met het gevraagde product, kan er beroep gedaan worden op een wettelijke garantietermijn van twee jaar.
7.2 GOETHALS HANDLING VOF staat in, overeenkomstig artikelen 1641 t.e.m. 1649 BW, voor de verborgen gebreken geleverde producten. Het stelsel van verborgen gebreken vindt geen toepassing indien de klant op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst op de hoogte was van deze gebreken. Bijgevolg heeft de klant recht op herstel indien, na de levering, een verborgen gebrek wordt vastgesteld aan het geleverde product, conform de wettelijke voorschriften.
7.3 De garantie voor verborgen gebreken is niet van toepassing op:
- schade veroorzaakt door slijtage, (on)opzettelijke veranderingen toegebracht door de klant, en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken;
- schade veroorzaakt aan het product door gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte informatie en instructies; in het bijzonder schade veroorzaakt door onvoldoende luchtvochtigheid te voorzien.
Veranderingen aan het geleverde goed ingevolge de natuurlijke eigenschappen van het hout, zijn eigen aan het product en kunnen niet als een gebrek worden aanzien.
8. Herroepingsrecht
8.1 Indien de overeenkomst een verkoop op afstand is en de klant een consument is in de zin van art. I.1, 2° WER, dan heeft de klant het recht om veertien dagen na de dag dat hij het product in bezit neemt, de overeenkomst op te zeggen.
8.2 Indien de klant de overeenkomst opzegt, moet hij GOETHALS HANDLING VOF daarvan op de hoogte brengen via een ondubbelzinnige verklaring.
8.3 De klant moet vervolgens het product terug bezorgen aan GOETHALS HANDLING VOF, en GOETHALS HANDLING VOF zal dan de volledige prijs die zij ontvangen heeft voor het product, terugbetalen aan de klant.
8.4 Deze bepaling is niet geldig wanneer het product op maat gemaakt is voor de klant.
9. Aansprakelijkheid
9.1 GOETHALS HANDLING VOF is enkel aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar ernstige en opzettelijke fout, tenzij anders bepaald door dwingend recht.
9.2 Indien GOETHALS HANDLING VOF toch aansprakelijk wordt gesteld, zal het bedrag van de vergoeding beperkt zijn tot het totale bedrag dat de klant betaald heeft voor de aangekochte producten.
10. Overmacht
10.1 GOETHALS HANDLING VOF is niet verantwoordelijk voor de naleving van haar verplichtingen in geval van overmacht. Overmacht is elke situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil, zoals, maar niet beperkt tot brand, stakingen en lock-outs, storm, overstroming, informatica-, internet- of telecommunica-tiestoornissen, de niet of niet- tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, uitputting van de voorraad, beslissingen of interventies van overheidswege, pandemie, brandstoftekorten, fouten of vertragingen te wijten aan derden.
11. Geschillenbeslechting, recht en rechtbank
11.1 In geval dat er een geschil zou ontstaan, wijst GOETHALS HANDLING VOF op de mogelijkheid het probleem op te lossen via online geschillenbeslechting. Online te raadplegen op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
11.2 Alle overeenkomsten waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
11.3 Indien men zich tot de rechtbank wenst te wenden, zijn enkel de rechtbanken te Gent bevoegd, omdat de verbintenissen daar zijn ontstaan, en dit tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft